Preskočiť na hlavný obsah

Alica Szillasy

Študovala na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na ZŠ s VJM Lászlóa Batthyánya – Strattmanna v Hornom Bare. Pri vyučovaní preferuje zážitkové učenie, pokusy a prepojenie teórie s praxou. Na hodinách často používa skupinovú prácu, projektovú metódu a učenie sa mimo triedy. Je zástancom konštruktivistického prístupu k vyučovaniu. Kladie dôraz aj na zásady uvedomelého ekologického správania žiakov.

Vždy sa snaží posúvať svoje hranice. Priebežne navštevovala rôzne kurzy a semináre zamerané na vylepšenie a zefektívňovanie procesu vyučovania. Počas svojej pôsobnosti riadila viac školských projektov. Stále je v pohybe a snaží inšpirovať aj ľudí okolo seba. Bola by rada, keby v školách prebiehala tvorivá práca, ktorá by prinášala aplikovateľné vedomosti a zručnosti pre žiakov a radosť a nadšenie pre všetkých účastníkov procesu.