Preskočiť na hlavný obsah

Annamária Fibi

Som učiteľkou s aprobáciou chémia-zemepis. Pôsobím na Základnej škole Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi. Počas mojej doterajšej — viac ako 20 ročnej — praxi som zaviedla mojich žiakov do tajomstiev chémie a na hodinách zemepisu som im ukázala farebnú pestrosť sveta.

Vždy som sa snažila, aby moje vyučovacie hodiny boli demonštratívne a zážitkové. Mojím hlavným cieľom vždy bolo rozvíjať logické myslenie žiakov, aby si sami objavili vzťahy medzi procesmi a javmi prebiehajúcimi v prírode a že tie majú aký vplyv na náš každodenný život. Veľký dôraz kladiem na environmentálne správanie, aby si uvedomili, že to, čo nám príroda poskytuje, treba používať a nie využívať. Pozornosť a motiváciu mojich žiakov sa snažím udržiavať problémovým vyučovaním, didaktickými hrami, skupinovými prácami alebo prácami vo dvojiciach. Často pracujú na projektoch, ktoré potom aj predvedú a robia chemické pokusy. Tými metódami, formami vyučovania rozvíjam ich kommunikačné schopnosti, zručnosť, naučia sa byť tolerantní, empatickí, spolupracujúci a ovládajú vhodným spôsobom používať IKT.

Neustálené spoločenské a sociálne zmeny vyzývajú ma, aby som nepretržite hľadala nové, moderné vyučovacie metódy. Preto som nadšeným účastníkom rôznorodých aktualizačných a inovačných školení a workshopov.

Mojou mentorskou prácou by som chcela odovzdať svoje skúsenosti vo vyučovaní a pomáhať aj mojim kolegom, aby boli aj oni, ale aj ich žiaci viac motivovaní a nadšení, a aby dosiahli svoje vytýčené ciele na vyučovacích hodinách.